بیماری

وقتی بدن شخصی، قسمتی از آن یا ذهن او دیگر به خوبی کار نمی کند. بسیاری از بیماری ها قابل درمان هستند.

Disease

When someone's body, part of the body or even the mind no longer functions well. Many diseases can be cured.