تخمدان

اندامی در بدن زن که تخمک در آن رشد میکند تا رسیده شود. زن دو تخمدان دارد. تخمدانها به لوله های رحم متصل هستند که به رحم منتهی میشود.

Ovary

Organ in a woman's body in which egg cells ripen. A woman has 2 ovaries. The ovaries are connected to the fallopian tubes, which lead to the uterus.