آلت تناسلی زن

قسمت خارجی اندام تناسلی زن. لب های مهبل، کلیتوریس، مجرای پیشاب و سوراخ مهبل همه قسمت های مختلف آلت تناسلی زن محسوب می شوند.

Vulva

External part of the female sexual organs. The labia, clitoris, urinary meatus and the opening to the vagina are all part of the vulva.