مقعد

شکاف بین کفل های باسن، محل دفع مدفوع از بدن.

Anus

Opening between the buttocks where faeces leave the body.