زوج

دو نفر که بین آنها رابطه ای است. یک زوج ممکن است 1 مرد و 1 زن یا 2 زن یا 2 مرد باشند.

Couple

2 people who are in a relationship. A couple can be 1 man and 1 woman, 2 women or 2 men.