ازدواج

یک مراسم و قرارداد حقوقی که باعث ایجاد رابطه قانونی بین دو شریک می شود. شریک ها ممکن است یک مرد (شوهر) و یک زن (زوجه) باشند. همچنین در برخی از کشورهای اروپایی یک مرد ممکن است با مرد دیگری یا یک زن ممکن است با زن دیگری ازدواج کند.

Marriage

A ceremony and legal contract which creates a legal relationship between 2 partners. The partners may be a man (the husband) and a woman (the wife). Also, in many European countries, a man may marry another man, or a woman may marry another woman.