میل به بچه دار شدن

بچه خواستن. برخی مردم برای بچه دار شدن اشتیاق فراوانی دارند و برخی دیگر خیر.

Desire to have children

Wanting to have a child. Some people have a very strong desire to have children, others do not.