کفل

باسن شما از دو قسمت تشکیل شده است و در پشت بدن شما بین پاها و کمرتان قرار دارد. وقتی می نشینید، روی کفل های باسن خود می نشینید.

Buttock

The buttock is the part at the back of the body between the legs and the back. When a person sits down, she or he sits on her or his buttocks.