انگشت زدن

تحریک جنسی فردی با وارد کردن یک یا چند انگشت در مهبل (واژن) یا مقعد. همچنین نوازش لبهای مهبل (واژن) و کلیتوریس با یک انگشت.

To finger

To stimulate someone sexually by inserting one or more fingers in the vagina or anus. Or to caress the labia and clitoris with a finger.