تحریک جنسی.

احساس خوشایندی که نیاز به داشتن رابطه جنسی را ایجاب می کند. تحریک در طول سکس افزایش می یابد. وقتی یک مرد یا زن بسیار تحریک می شوند، می توانند به ارگاسم برسند.

Sexual arousal

A pleasant feeling that creates the desire for sex. The arousal increases during sex. When a man or a woman gets very aroused, he or she can have an orgasm.