افشا

فرد مبتلا به HIV دیگران را از بیماری خود مطلع می کند. هیچ کسی را مجبور نمی کنند که این اطلاعات را با دیگران در میان بگذارد. دکتر اجازه ندارد به کسی بگوید که فردی مبتلا به HIV است.

Disclosure

Someone with HIV telling another person that he/she has HIV. Nobody is forced to share this information with anyone. A doctor is not allowed to tell anyone that someone else has HIV.