اسکن سونوگرافی

معاینه ای که در آن جنین روی یک صفحه نمایش نشان داده می شود. دکتر یا مختصص زنان شکم شما را آغشته به یک ژل لغزنده می کند و دستگاه سونوگرافی را روی شکم شما حرکت می دهد تا تصویر جنین پدیدار شود. دکتر در طول بارداری چندبار سونوگرافی را انجام می دهد تا از سلامت جنین شما مطمئن شود و برخی اوقات از سونوگرافی برای تعیین جنسیت جنین و تاریخ تولد پیش بینی شده استفاده می کند.

Ultrasound scan

Examination which shows the foetus on a screen. The doctor or gynaecologist puts a slippery gel on your belly and moves the ultrasound device over your belly to produce an image of the foetus. The doctor will carry out an ultrasound scan several times during pregnancy to make sure your foetus is healthy and sometimes to determine the sex and the expected date of birth.