اسهال

مدفوع آبکی رقیق. در صورت ابتلا به اسهال مجبور هستید بیش از دفعات معمول به دستشویی بروید.

Diarrhoea

Thin watery faeces. If you have diarrhoea you have to go to the toilet more often than usual.