اسفنج قاعدگی

 اسفنج قاعدگی یک فرآورد طبیعی است. مانند یک تامپون از آن استفاده می گردد، یعنی در واژن جایگذاری می گردد. وقتی که اسفج قاعدگی با خون اشباع شد، می توانید آن را شسته و مجدداٌ از آن استفدده نمایید.

Menstrual sponge

The menstrual sponge is a natural product. It is used like a tampon, and also inserted into the vagina. When the menstrual sponge has absorbed the blood, you can wash it out and reuse it.