احساس سوزش

دردی که احساسی شبیه به سوزش در اندام جنسی شما ایجاد می کند. در صورت عدم تحریک کافی زن، این درد ممکن است در طول یا بعد از آمیزش جنسی ایجاد شود. همچنین ممکن است این درد به دلیل یک عفونت منتقل شده از طریق آمیزش ایجاد شود. در این صورت، ممکن است هنگام دفع ادرار، احساس سوزش کنید.

Burning sensation

Pain which feels as if part of your sexual organs is on fire. The pain can appear during or after sexual intercourse if you are not aroused enough. The pain can also be caused by a sexually transmitted infection (STI). In this case, you may have a burning sensation when you urinate.