آزمایشات تشخیص زود هنگام / به موقع برای نوزادان و کودکان

هنگام تولد یک نوزاد،  مادر از ماما یا پرشک کودکان یک دفترچه زرد رنگ دریافت می دارد. در این دفترچه نوشته شده چه وقتی باید والدین کودک خود را برای معاینه پیش دکتر ببرند. پزشک (زن / مرد) درهرملاقات کودک را به طور دقیق معاینه می کند. بدین طریق بیماری های دوران کودکی به موقع تشخیص داده شده و درمان خواهند شد. پزشک به والدین نیز می گوید، چگونه می تواند فرزند شما سالم بماند. بیمه ها هزینه معاینات زودهنگام نوزادان و کودکان را خواهند پرداخت. هر کودک تا سن 6 سالگی احتیاج به 10 بار معاینه زودهنگام دارد. ولی اگر در این بین کودک مریض شد، والدین باید فوری به پزشک کودکان مراجعه کنند.

Early detection examinations for babies and children

When a baby is born, the mother receives a yellow booklet from the midwife or the paediatrician. This booklet describes when parents should have their child examined by a doctor. The doctor carefully examines the child at each of these appointments. This is to recognize and treat diseases early. The doctor also tells the parents how their child can stay healthy. The early detection examinations are paid for by the health insurance company. A child will have 10 examinations before he or she turns 6. If the child gets sick in the meantime, the parents must go to a paediatrician immediately.