میتوان در موقع اولین تخمک گذاری (اولین سیکل قاعدگیحامله شد. این به معنای آن است که زن قبل از شروع اولین  عادت ماهانه اش، بارور است و میتواند حامله شود.

زن پس از اولین تخمک گذاری، حدود شش روز در هر ماه بارور است. اگر در این روزها آمیزش جنسی داشته باشد، حتی دراولین تجربه سکس، ممکن است حامله شود.

مرد پس از اولین انزال بارور است. بدن مرد در دوران بلوغ برای اولین بار منی تولید میکند. مرد میتواند حتی در موقع اولین سکس، زنی را حامله کند.

اگر مایل نیستید بچه دار شوید، باید از حاملگی جلوگیری کنید.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس