عضلات دیافراگم لگنی عضلاتی هستند که قسمت تحتانی عضلات شکم انسان را تکمیل می کنند.

عضلات دیافراگم لگنی باعث می گردند که انسان قامت راست داشته باشد. این عضلات با ماهیچه های شکم، پشت و دستگاه تنفس همکاری می کنند. آن ها باعث می گردند که کیسه مثانه، روده (مرد / زن) و رحم (زن ها) در جای مناسب خود بمانند، ازرحم و نوزاد در حین حاملگی حمایت می کنند، با حالت ارتجاعی زایمان راساده تر نموده، مانع آن می گردند که ادرار و مدفوع بی اختیار از بدن (مرد / زن) دفع نگردد، هنگام عمل جنسی نقش لذتبخشی بازی می کنند و احساس خرسندی ناشی از سکس به مرد و زن می دهند. عضلات دیافراگم لگنی تحت اختیار کار می کنند. این عضلات می توانند نیزتوسط تمرین نیزقوی گردند. در نتیجه حالات ارتجاعی خود را حفظ کرده و انعطاف پذیر می مانند.

زن ها

عضلات دیافراگم لگنی در زمان بارداری، نوزاد را در جای خود در رحم نگاه می دارند. هنگام زایمان عضلات دیافراگم لگنی حالت ارتجاعی (کش آمدن) زیاد به خود می گیرند. در نتیجه به نوزاد هنگام تولد کمک می گردد. پس اززایمان باید این عضلات تمرین داده شوند تا این که دوباره قوی شده و انعطاف پذیر گردند. ماما یا پزشک زنان می توانند با شما مشاورت نموده وشما را راهنمایی نمایند.

شما می توانید احساس لذّت سکس زیاد تری داشته باشید ، وقتی هنگام عمل جنسی عضلات دیافراگم لگنی خودتان را به صورت خواسته یا با اختیار شل / منبسط کرده و دوباره منقبض کنید. همسر شما نیز(چه زن باشد و چه مرد) می تواند احساس لذّت بیشتری نماید.

هنگام عمل جنسی، گاهی ممکن است اتفاق بیافتد که شما عضلات دیافراگم لگنی را آنقدر منقبض کنید که سوراخ واژن خیلی تنگ گردد. در این حالت وقت دخول آلت تناسلی مرد به واژن برایتان ایجاد درد شدید خواهد نمود یا این که دخول به آن اصلاٌ امکان پذیر نخواهد بود. اگر شما با چنین وضعیتی روبرو شده وآن را می شناسید، سعی کنید تا دریابید که علّت انقباض عضلات چه می باشد. صحبت کردن با همسر (چه مرد باشد و چه زن) می تواند به شما کمک نماید. شما نیز می توانید از پزشک زنان خود تقاضای مشاورت و راهنمایی نمایید.

مردها

عضلات دیافراگم لگنی هنگام تحریک مردها، ازآلت تناسلی (نعوظ یا شق شدن) حمایت نموده و کمک می کند که آن شق بماند.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس