اندام جنسی داخل بدن مرد (اندام جنسی داخلی) عبارتند از:

مردان نیز دارای عضلات کف لگن در ناحیه زیر شکم هستند که اندامهای جنسی نیستند اما برای سلامت و آسایش جنسی و لذت جنسی مردان اهمیت دارند.

بیضه ها

مردان دو بیضه دارند: یکی از آنها ممکن است کوچکتر از دیگری و کمی آویزانتر باشد.

بیضه ها در کیسه بیضه قرار دارند.
بیضه ها میلیونها اسپرم تولید میکنند.

اپیدیدیمها

مردان دو اپیدیدیم دارند.
هر کدام از آنها به یک بیضه متصل است.

اسپرم در اپیدیدیمها جمع میشود و رشد میکند.

لوله های اسپرم

مردان دارای دو لوله اسپرم هستند.
هر کدام از آنها به یک اپیدیدیم متصل است.

لوله اسپرم، اسپرمها را به پروستات منتقل میکند.

پروستات

پروستات در زیر مثانه قرار دارد. بزرگی پروستات، به اندازه یک توت فرنگی است.

در پروستات، به اسپرم مایعی اضافه و مخلوط میشود.

کیسه های منی

مردان دارای دو کیسه منی هستند. کیسه های منی در کنار پروستات قرار دارند.

این کیسه ها نیز به سلولهای اسپرم، مایعی اضافه میکنند. مایع منی و سلول های اسپرم، مجموعاً منی را تشکیل میدهند.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس