شما تقریباٌ درشش روزازهرماه می توانید حامله گردید : تقریباٌ پنج روز قبل از جهش تخمک (تخمک گذاری) و خود روزتخمک گذاری. برای این که بدانید، کی شما می توایند حامله شوید، باید بدانید که تخمک گذاری بعدی شما در چه روزی خواهد بود. آن را به سادگی نمی توان پیش بینی کرد.

تخمک گذاری (جهش تخمک) معمولاٌ 10 تا 14 روز قبل از قاعدگی ماهانه انجام می گیرد ( شروع دوره قاعدگی / سیکل جدید).  مدت سیکل قاعدگی می تواند متفاوت باشد.  تخمک گذاری را فقط توسط روزشماری می توان تعیین نمود و از این جهت آن خیلی نامطمئن می باشد.

علائم تخمک گذاری

به علائم بدن خود، که درروزهای تخمک گذاری مشاهده می گردد، توجه داشته باشید:

  • از واژن شما ماده آبکی بیشتری خارج می گردد. این مایع کمی شبیه سفیده تخم مرغ است و غلیظ می باشد.
  • حرارت بدن شما کمی افزایش می یابد.
  • گردن رحم به طرف بالا رفته و به سختی می توان آن را از طریق واژن لمس کرد. آن کمی منبسط گشته ونرم ترمی باشد.

بعضی اززن ها وقت تخمک گذاری درد خفیفی در قسمت زیر شکم دارند (دل درد).

جلوگیری از حاملگی

اگر در حال حاضر مایل نیستید که بچه دار شوید، باید در فکر جلوگیری باشید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس