Матка

Орган в корема на жената, в който може да расте плодът.

Uterus

Organ in a woman's belly in which a foetus can grow.