Транссексуалност

По физическите си белези транссексуалният човек е еднозначно мъж или жена Тези хора чувстват обаче, че принадлежат към другия пол. Те имат мъжко тяло, а се чувстват като жена. Или имат женско тяло, но се чувстват като мъж. За да приспособят тялото към пола, който смятат за правилен, те могат да се оперират и/или да вземат хормони.

Transsexuality

Transsexual people are physically clearly a man or a woman. They feel, however, that they are part of the other sex. They have a male body, but feel like a woman. Or they have a female body, but feel like a man. In order to change the body to align with the sex they feel is correct, they can be operated on and / or take  hormones.