Страничен ефект

Нежелана последица от лекарство.

Side-effect

Unwanted effect of a medicine.