Стерилизация

Операция, след която мъжът или жената се лишават от възможност за възпроизводство. Лекарят прекъсва семенните тръбички (при мъжа) или завързва яйцепроводите (при жената). Стерилизацията е контрацептивен метод. Стерилизацията може да бъде обратима, но операцията е трудна и в повечето случаи неуспешна. Счита се за постоянен контрацептивен метод.

Sterilization

Operation to make a man or a woman infertile. The doctor cuts the sperm ducts (in a man) or ties the fallopian tubes (in a woman). Sterilization is a method of contraception. Sterilization can be reversed, but it is difficult and mostly unsuccessful. It is considered a permanent method of contraception.