Срок на годност

Срокът, в рамките на който даден продукт може да се използва. След този срок продуктът може да не бъде повече годен.

Expiry date

Last day on which a product may be used. After this day, the product may no longer be effective.