Риск

Възможност да се случи нещо неприятно, например възникване на заболяване.

Risk

Possibility that something unpleasant may happen, for example a disease.