Сексуално посегателство

Неправомерно сексуално поведение. При нормалното сексуално поведение се спазват следните правила: и двамата партньори са съгласни с това и не биват насилвани (принуждавани), равнопоставени са, сексът съответства на обстоятелствата (например случва се на подходящо място), възрастта на партньорите е подходяща, случващото се оставя и у двамата чувство на удовлетвореност. В случай на поведение на сексуален тормоз, едно от тези условия не е изпълнено.

Sexually abusive behaviour

Sexual behaviour that is not healthy. Healthy sexual behaviour complies with the following conditions: both partners give consent to it and are not coerced (forced), they are equal, sex is suited to the circumstances (for example, it happens in an appropriate place) and the age of the partners, and gives both people a good feeling. In the case of sexually abusive behaviour, one of these conditions is not met.