Лекар

Лице, което има квалификация да лекува болни хора. Лекарите могат да предписват лекарства. Лекарят може да бъде мъж или жена. Може да се консултирате с лекар във връзка с полови въпроси, контрацепцията и бременността. Лекарят няма право да съобщава на другите това, което сте споделили с него. Това е конфиденциална (поверителна) информация.

Doctor

Someone who is trained to cure sick people. Doctors can prescribe medicines. A doctor may be a man or a woman. You can talk with a doctor about sexuality, contraception and pregnancy. A doctor is not allowed to tell others what you told him or her. That is confidential (secret) information.