Лечение

Лечение и/или последващ контролен преглед, извършван от квалифицирано медицинско лице. Лечение може да се предоставя със или без да се предписват лекарства.

Treatment

Care and/or follow-up by a professionally trained person. Treatment can be given with or without giving medicines.