Инфекция

Инфекция се получава, когато даден микроб навлезе в организма и причини увреждане. Микробът може да бъде вирус, паразит, гъбичка или бактерия.

Infection

Infection occurs when a germ enters the body and causes damage. A germ can be a virus, parasite, fungus or bacterium.