Доброволно

Ако вършите нещо доброволно, вие го правите, защото го искате по своя воля.

Voluntarily

If you do something voluntarily, you do it because you want it yourself.