Шийка

Тясно отверстие в дъното на матката, в най-горната част на вагината. Шийката на матката се разширява при раждане.

Cervix

Narrow entrance at the bottom of the uterus, at the top of the vagina. The cervix becomes broader during delivery.