Поверителност

Правото да се даде информация на някого, без той да я предаде на  друг човек. Лекарят e задължен да уважава правото на поверителност.

Privacy

Right to give information to someone without this person passing on this information to someone else. A doctor has the duty of keeping confidentiality.