Чест

Всяко общество има различни схващания за честта. Често пъти честта е тясно свързана с факта, че човек е признат и ценен в обществото. Признанието и оценяването на едно лице е често пъти свързано с очакването за определени типове поведение.

Honour

Every society has a different opinion about what honour is. Honour is often closely linked to the fact that a person is recognized and valued in society. The recognition and value of a person is often associated with the expectation of certain behaviours.