Пълнолетен

Мъж или жена, които са достатъчно зрели, за да вземат пълноправни решения за своя живот. В повечето европейски държави дадено лице става пълнолетно, когато навърши 18 години.

Adult

A man or woman who is old enough according to the law to make decisions about his/her own life. In most European countries, a person becomes an adult on his/her 18th birthday.