Спонтанен аборт

Жената прави спонтанен аборт, когато настъпи раждане, а плодът не е достатъчно добре развит, за да живее извън матката. Плодът загива. Често причината за смъртта на плода остава неизвестна. При спонтанен аборт плодът е по-слабо развит, отколкото при мъртво раждане.

Miscarriage

Sometimes, a pregnancy ends due to a fundamental problem with fertilization or implatation as the embryo is not able to survive. The foetus dies. Often no one knows why the foetus died. In a miscarriage, the foetus is less well developed than in a stillbirth.